สาระความรู้

แบบจำลองของอาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน

          การชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ใช้การเปรียบเทียบกับพลังงานที่อาคารนั้นควรจะใช้ โดยการสร้างแบบจำลองอาคารแต่ละประเภทขึ้นมาให้มีมิติที่คล้ายคลึงกับอาคารประเภทนั้นทั่วไป ใช้วัสดุกรอบอาคารเช่นเดียวกับอาคารนั้นทั่วไป มีอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในระดับมาตรฐาน (อ้างอิงจากผลการศึกษาของ กฟน. “โครงการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร” โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) มิติของอาคารและลักษณะการใช้งานพื้นที่ของแบบจำลองอาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน แสดงดังรูปข้างล่างนี้

MEA Index ย่อมาจาก Management of Energy Achievement Index คือ ค่าดัชนีการใช้พลังงานสำหรับอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ประเมินจาก

การจัดอันดับอาคารด้านพลังงาน (Building Rating) มีการดำเนินการมานานพอสมควรทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย โดยจะมีการพิจารณาจากค่าดัชนีที่ต่างๆ กันไป เช่น Energy Star, Energy Smart, LEED, Green Globes, BREEAM, อาคารเขียว ฯลฯ