1. อาคารต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ
 2. อาคารที่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ และ/หรือ เงินรางวัลในการประกวด ระยะที่ 1 ไปแล้วไม่สามารถเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้
 3. ผู้ส่งเข้าประกวดอาคารต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้เช่าอาคารหลักซึ่งมีการใช้งานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งอาคารที่ส่งประกวด
 4. ต้องมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 100,000 kWh/เดือน
 5. ตราสัญลักษณ์ของโครงการมอบให้กับอาคารที่ส่งเข้าประกวด ส่วนเงินรางวัลมอบให้กับองค์กรหรือบริษัทที่ส่งอาคารเข้าประกวด ทั้งนี้หากผู้ที่ส่งอาคารเข้าประกวดมิใช่เจ้าของอาคารต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารให้ส่งอาคารเข้าประกวดได้
 6. หนึ่งองค์กรหรือบริษัทสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ประเภทอาคารเท่านั้น

 7. สำนักงาน
  1) ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) 
  2) เป็นอาคารที่มีพฤติกรรมเป็นสำนักงานไม่น้อยกว่า 80% ของพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่ส่งประกวด (หมายถึง อาคารเดียวหรือหลายอาคารก็ได้) โดยต้องสามารถระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนสำนักงานที่ส่งประกวดนั้นได้ (จากข้อมูลที่เชื่อถือได้)

 8. โรงแรม

1) เป็นโรงแรมที่จดทะเบียนขอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
2) ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 13,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) และต้องมีพื้นที่ที่เป็นห้องพักไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด
3) โรงแรมที่จะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ได้ต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป (ตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมไทย) และไม่รวมถึงโรงแรมประเภทโรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รีสอร์ต)


หมายเหตุ 

สำนักงาน หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป (อ้างอิงสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง)

โรงแรม หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน (อ้างอิงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4) ทั้งนี้ไม่รวมถึง
1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รีสอร์ต) หมายถึง โรงแรมที่มักตั้งอยู่ต่างจังหวัด ในภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบ้านหรือหลังคาเรือนแยกต่างหาก ในโรงแรมจะมีกิจกรรมต่างๆ มากกมาย เช่น การปั่นจักรยาน ขี่ม้า เดินป่า สปา เนื่องจากจุดประสงค์ของแขกที่เข้าพักคือการพักผ่อนเป็นหลัก ระยะเวลาเข้าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน การบริการจะเป็นแบบสบายๆ เป็นกันเอง (อ้างอิงวิกิพีเดีย)