โครงการปีที่ 2

 
นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์ 
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง

นายสารนิต อังศุสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม 
การไฟฟ้านครหลวง

นายวิลาศ เฉลยสัตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
 นายเกชา ธีระโกเมน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ และเลขาธิการสภาวิศวกร
นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
 
ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

 

การไฟฟ้านครหลวงได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยเริ่มดำเนินการจัดประกวดนับตั้งเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2558 ในการประกวดอาคารครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มอาคารที่ กฟน. ให้การส่งเสริม คือ อาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน หลังจากเปิดตัวโครงการ ฯ มีอาคารสมัครเข้าร่วมประกวด 38 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรม 14 แห่งและสำนักงาน 24 แห่ง โครงการฯ ได้เข้าทวนสอบข้อมูลและตรวจวัดค่าเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงาน MEA Index ณ อาคารจริง และพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ฯ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารรวมทั้งสิ้น 24 อาคาร ประกอบด้วย

 

อาคารสำนักงาน
1 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
2 ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
3 ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (รัชดา)
4 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (ส่วนสำนักงาน)
7 บางกอกสหประกันภัย
8 เอ็กเชน ทาวเวอร์
9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
10 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ (ส่วนสำนักงาน)
11 อาคารอินเตอร์เชนจ 21
12 เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส
13 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
15 ชินวัตรทาวเวอร์ 3
16 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 17  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)
อาคารโรงแรม
1 โรงแรมริชมอนด์
2 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
3 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
4 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
6 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
7 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ

อาคารสำนักงานรัฐบาล
1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สำนักงานใหญ่)
2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อาคาร สวทช.โยธี)
3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)
4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
5 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
6 กรมพัฒฒาฝีมือแรงงาน
7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)(ธอส.)
อาคารสำนักงานเอกชน
1 บางกอกสหประกันภัย
2 ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)
3 ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (รัชดา)
4 ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
5 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์)
6 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า)
7 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ)
8 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชินวัตรทาวเวอร์ 1)
9 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชินวัตรทาวเวอร์ 3)
10 ธนาคารธนชาต (เพชรบุรี)
11 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
12 เอ็กเชน ทาวเวอร์
13 ซีไอเอ็มบี ไทย (ถนนหลังสวน)
14 บริษัทออล ซีชั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส)
15 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
17 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์)
18 อาคารอินเตอร์เชนจ 21
อาคารโรงแรม
1 โรงแรม วี โฮเต็ล กรุงเทพฯ
2 โรงแรมริชมอนด์
3 โรงแรมเซนต์รีจีส กรุงเทพ
4 โรงแรมเลอเมอริเดียน กรุงเทพ
5 โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
6 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ
7 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค
8 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
9 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
10 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
11 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ
12 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
13 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
14 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

 

กิจกรรม

ระยะเวลา

  • อาคารสมัครเข้าร่วมประกวด

ก.ค. – ส.ค. 56

  • คณะทำงานตรวจสอบใบสมัคร และเข้าตรวจวัดและทวนสอบข้อมูล ณ อาคาร

ก.ย.-พ.ย. 56

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

ธ.ค. 56

  • งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

ม.ค. 57

  • อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วต้องการขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 ต้องจัดทำข้อเสนอการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ ส่งให้โครงการพิจารณาอนุมัติ

ม.ค. – มี.ค. 57

  • เมื่อข้อเสนอฯ ได้รับอนุมัติแล้วอาคารจึงดำเนินการปรับปรุง

ก.พ. – ส.ค. 57

  • คณะทำงานเข้าสังเกตุการณ์การตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ณ อาคาร

ม.ค. – ก.ย. 57

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมพบประเมินอาคาร

ก.ย. – ต.ค. 57

  • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัล

พ.ย. 57

  • งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2

ม.ค. 58

 หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาโครงการ

 

เกณฑ์การตัดสินตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

เกณฑ์ที่โครงการใช้ในการตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Building ระดับที่ 1 พิจารณาจาก 2 เงื่อนไข และอาคารต้อผ่านการพิจารณาทั้ง 2 เงื่อนไข จึงจะได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 คือ

 

 อาคารสามารถติดตามข่าวสารการประกวดและกิจกรรมการรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้จาก

- จดหมายเชิญจากโครงการ
- ในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ
- Download รายละเอียดและใบสมัครจากเว็บไซต์โครงการ (www.meaenergysavingbuilding.net) 

กำหนดวันปิดรับสมัคร  

 

โครงการปีที่ 2 เริ่มดำเนินการในปี 2556-2558 (ระยะเวลาโครงการ 19 เดือน) ดำเนินการในกลุ่มอาคารเป้าหมาย คือ 

- อาคารประเภทสำนักงาน
- โรงแรม

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้