กฟน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร  นนทบุรีและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพาณิชย์จำนวนมากและมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอัตราที่สูง กฟน. มีความห่วงใยต่อสังคมและสภาพแวดล้อมได้ทำการศึกษาในด้านนี้มาระยะหนึ่งแล้วจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้อาคารที่อยู่ในเขตบริการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการขยายผลการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้จัดการประกวดอาคารประหยัดพลังงาน กฟน. ขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร”

การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน กฟน. ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การจัดทำเกณฑ์การใช้พลังงาน หรือ Benchmark สำหรับอาคารในประเทศไทย ตามค่าดัชนีการใช้พลังงาน กฟน. (MEA Index หรือ Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารกับปริมาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของอาคารนั้น การใช้พลังงานที่ควรจะเป็น หรือ Budget Energy;  Ebudget คือการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของอาคารนั้น ถ้าอาคารนั้นมีองค์ประกอบ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเทคโนโลยีที่มีใช้อยู่ปัจจุบัน ค่านี้หาได้จากการคำนวณโดยจำลองอาคารขึ้นมามีขนาด และการใช้งานเท่ากับอาคารจริง แต่วัสดุและประสิทธิภาพอุปกรณ์เป็นไปตามเทคโนโลยีที่ใช้ทั่วไป 

ส่วนที่ 2  การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน กฟน. เป็นการประกวดและให้ตราสัญลักษณ์แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 กฟน อาคารประหยัดพลังงาน  จะมอบตราสัญลักษณ์ให้เมื่ออาคารที่สมัครเข้าร่วมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ กฟน. ตั้งไว้ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องคุณภาพการอยู่อาศัยในอาคารด้วย

ระดับที่ 2 กฟน อาคารประหยัดพลังงาน ดีเดิน  จะมอบให้อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในระดับที่ 1 แล้ว และมีการปรับปรุงการใช้พลังงานขึ้นอีกจนผ่านเกณฑ์ที่ กฟน. ตั้งไว้