เกี่ยวกับโครงการ

          การไฟฟ้านครหลวง จัดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินโครงการและจัดการประกวดอาคารขึ้น โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึของโครงการคอยให้คำปรึกษาและเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลรางวัลของโครงการ รวม 8 ท่าน ดังนี้


1. นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง 
2. นายสารนิต  อังศุสิงห์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจการสายธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง
 3. นายวิลาศ  เฉลยสัตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 4. นายเกชา  ธีระโกเมน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศและเลขาธิการสภาวิศวกร
 5.  นายพงษ์จรูญ  ศรีโสวรรณา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
 6.  นายวิญญู  วานิชศิริโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เลขานุการและกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย
 7. ศ.ดร.สุรพงษ์  จิระรัตนานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 8. รศ.ดร.อภิชิต  เทอดโยธิน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการ

คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 โครงการจะนำข้อมูลของอาคารไปประเมินหาดัชนีการใช้พลังงาน หรือ MEA Index สำหรับอาคารของท่าน เพื่อทำให้ทราบว่าอาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานจริงแตกต่างจากค่าการใช้พลังงานที่เหมาะสมเพียงใดเปรียบเทียบในกลุ่มอาคารประเภทเดียวกัน

 

          ในการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. หรือ MEA Energy Saving Building ได้แบ่งระดับการพิจารณามอบตราสัญลักษณ์ให้อาคารที่เข้าร่วมโครงการในระหว่าง 5 ปี (2555-2559) เป็น 2 ระดับ คือ 
ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” 
ตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” 
          ซึ่งแต่ละระดับมีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันไป โดยเมื่ออาคารได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด จะได้รับตราสัญลักษณ์ของโครงการเพื่อนำไปติดตั้งประจำ ณ อาคาร มีรายละเอียดดังนี้

        อาคารนับเป็นภาคการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความสำคัญของประเทศ โดยการใช้พลังงานในอาคารขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อาทิ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในอาคาร กรอบอาคารและพฤติกรรมการใช้ ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดทำเกณฑ์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารเช่นเดียวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานทั่วไป ดังนั้นเพื่อให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ใช้อาคารได้เห็นภาพถึงระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตนเอง  โดยเปรียบเทียบกับค่าการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของตนเองซึ่งจะจัดทำขึ้นใหม่โดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

ดำเนินงานโดย :

กลุ่มวิจัย EnConLab  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9604-8
โทรสาร 0-2470-9609 ต่อ 1414
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.meaenergysavingbuilding.net
Facebook : www.facebook.com/MEAAward
ดูแผนที่


ภายใต้การสนับสนุนโดย :


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

อาคารสำนักงานใหญ่เพลินจิต เลขที่ 30 ซอยซิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

          พัฒนาให้เจ้าของอาคาร ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถนำแนวทางไปใช้ในการจัดการพลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกำหนดจำนวนอาคารที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย ๒ อาคาร และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง ๑๖๐ MWh/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง ๘๘ ตัน/ปี ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 เพื่อยกย่องเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นและมีผลประหยัดชัดเจนในระดับสูงให้เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่พึงยึดเป็นแบบอย่างโดยการมอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของ กฟน.

 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน

 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ซื้อ/ผู้เช่า/เจ้าของอาคาร ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน

 เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการจากอาคารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

          การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity Authority : MEA) ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ เพียงพอ ปลอดภัย และตอบสนองต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนของอาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ โดย 3 จังหวัดนี้เป็นเขตชุมชนเมืองที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ จากนโยบายของการไฟฟ้านครหลวง ที่มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Leveraging for Tomorrow ต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคต” โดยการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่การแข่งขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และในระดับโลก จึงเป็นที่มาของโครงการที่ดีเพื่อคืนกำไรสู่สังคมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทุกองค์กร ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานกับ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” หรือ MEA Energy Saving Building ในเเคมเปญ “ค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง”