การประกวดอาคาร “MEA Energy Saving Building” เริ่มต้นจากอาคารที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีมีความสนใจโครงการ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการตามรูปแบบที่โครงการกำหนดแล้วส่งใบสมัครเข้ามายังโครงการ เพื่อแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นทางโครงการจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของใบสมัคร
          ทั้งนี้ข้อมูลสำคัญของการประกวดอาคารในโครงการนี้คือการคำนวณค่า MEA Index โดยโครงการจะนำข้อมูลจากใบสมัครมาคำนวณ MEA Index ก่อนเข้าตรวจวัด จากนั้นจึงนัดเจ้าของอาคารเพื่อเข้าตรวจวัดค่าตามเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงาน พร้อมทำการทวนสอบข้อมูลระหว่างใบสมัครกับหน้างานจริง แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดและทวนสอบข้อมูลมาคำนวณ MEA Index อีกครั้ง และสรุปข้อมูลจากการตรวจวัดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1“กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” และจัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 1 ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ กฟน. กำหนด

          ขั้นตอนต่อไป หากอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ในระดับที่ 1 มาแล้ว มีความสนใจเข้าร่วมการประกวดในระดับที่ 2 เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์“กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” และชิงเงินรางวัลในแต่ละประเภทอาคาร ซึ่งทางอาคารต้องแจ้งความประสงค์และจัดทำรายงานข้อตกลงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการใช้พลังงาน ส่งกลับมาให้โครงการพิจารณาอนุมัติ โดยโครงการจะอธิบายขั้นตอนทำความเข้าใจถึงวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่ยอมรับได้และเป็นตามหลักวิศวกรรมร่วมกับทางอาคารเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนจะลงมือดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมาตรการต่างๆ ตามที่อาคารนำเสนอมาให้พิจารณา

          เมื่อวิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด ฯ ได้รับการอนุมัติจากโครงการแล้ว ทางอาคารจึงจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามมาตรการที่เสนอในข้อตกลง ทั้งนี้อาคารต้องแจ้งให้ทางโครงการเข้าร่วมสังเกตการตรวจวัดการใช้พลังงาน ทั้งก่อนและหลังปรับปรุง

          เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ทางโครงการจะนัดหมายอาคารเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประเมินให้คะแนน ณ อาคารทุกอาคารที่เข้าร่วมประกวด แล้วนำผลคะแนนมาสรุปและนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุมเพื่อตัดสินอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น ดีเด่นพิเศษ และ ดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล หลังจากนั้นทางโครงการจะดำเนินการจัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ และเงินรางวัลให้แก่อาคารต่างๆ