ต่อจากนั้นอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป พบว่ามีอาคารที่ต้องการร่วมแข่งขันต่อ เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกับ กฟน. จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วยอาคารประเภทโรงพยาบาล 4 แห่ง และอาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 6 แห่ง ทั้งนี้จะทราบผลประมาณเดือนธันวาคม 2556

  • โครงการฯ ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2556-2558 (ระยะเวลาโครงการ 19 เดือน) ดำเนินการในกลุ่มอาคารเป้าหมาย คือ อาคารประเภทสำนักงานและโรงแรม โดยเริ่มรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคา 2556 นี้