อาคารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวัดคุณภาพการใช้พลังงานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
 โครงการจะนำข้อมูลของอาคารไปประเมินหาดัชนีการใช้พลังงาน หรือ MEA Index สำหรับอาคารของท่าน เพื่อทำให้ทราบว่าอาคารนั้นๆ มีการใช้พลังงานจริงแตกต่างจากค่าการใช้พลังงานที่เหมาะสมเพียงใดเปรียบเทียบในกลุ่มอาคารประเภทเดียวกัน
  ได้รับการประดับตราสัญลักษณ์ของโครงการ
 ได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับการประกาศเกียรติคุณในสื่อต่างๆ ของโครงการ 
 ได้รับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร
 อาคารที่มีผลงานชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลตามตามจำนวนที่ กฟน. กำหนด