ปฎิทินการประกวด ระยะเวลา
ประกาศรับสมัครอาคารเข้าร่วมประกวด 15 ก.ย. – 31 ต.ค. 59
จัดงานสัมมนาเปิดโครงการฯ ปีที่ 5 MEA Energy Saving Building  2017 20 ต.ค. 59
คณะทำงานตรวจสอบใบสมัคร/เข้าตรวจวัดและทวนสอบข้อมูลอาคาร ก.ย. – ธ.ค. 59
จัดงานสัมมนาให้ความรู้กับอาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 5  พ.ย. 59
จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินตราสัญลักษณ์ฯระดับที่ 1 ธ.ค. 59
จัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 1 ก.พ. 60
เปิดรับข้อเสนอการตรวจวัดและพิสูจน์ผลฯ (M&V) สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 1 และต้องการเข้าร่วมแข่งขันต่อ ในระดับที่ 2 ม.ค. – มี.ค. 60
เมื่อข้อเสนอฯ ได้รับอนุมัติแล้ว อาคารจึงเริ่มดำเนินการปรับปรุง ม.ค. – ต.ค. 60
คณะทำงานเข้าสังเกตุการณ์การตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง ณ อาคาร ก.พ. – ต.ค. 60
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมพบประเมินอาคาร พ.ย. 60
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ฯระดับที่ 2 และเงินรางวัล ธ.ค. 60
 จัดงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 2 ม.ค. 61
 หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โครงการกำหนด