อาคารประเภทโรงเรียน

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 • เคยเข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award ของการไฟฟ้านครหลวง และได้รับคะแนนประเมินระดับ 5 ดาว โดยพิจารณาตั้งแต่ปี 2554 – 2557
 • ผลการตัดสินของกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : นิยามโรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

 อาคารประเภทร้านสะดวกซื้อ

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง ที่เป็นเฉพาะของร้าน 
 • มีขนาดของพื้นที่ขาย ระหว่าง 90-250 ตารางเมตร
 • จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค อาหารพร้อมรับประทาน โดยต้องเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมงต่อวัน
 • เป็นร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ภายในตึกแถว/อาคารพาณิชย์ หรือแบบ Stand alone โดยมีผนังกั้นขอบเขตอย่างชัดเจน
 • ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหาร (ครัว*) ภายในร้าน
 • ต้องมีระบบปรับอากาศเป็นของร้านเอง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
หมายเหตุ : นิยามร้านสะดวกซื้อ หมายถึง ร้านค้าที่ขายสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง, ครัว หมายถึง พื้นที่ซึ่งจัดแบ่งไว้เพื่อใช้ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร หุงต้ม ทำกับข้าว เพื่อทำให้วัตถุดิบสุก ด้วยวิธีต่างๆ เช่น หุง ต้ม ทอด นึ่ง ย่าง โดยอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือก๊าซหุงต้ม