ระดับที่ 1 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน

 • มอบให้อาคารที่ผ่านเกณฑ์ MEA Index และเงื่อนไขด้านคุณภาพการใช้พลังงาน ตามที่ กฟน.กำหนดและอาคารได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ฯ ติดตั้งประจำอาคาร

 ระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”

 • มอบให้อาคารที่ได้รับการประเมินตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 ในแต่ละประเภทอาคาร โดยอาคารต้องมีผลงานชัดเจน และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม จึงมีสิทธิรับตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 2 (ไม่มีเงินรางวัล)

 ระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ”

 • มอบให้อาคารที่ได้ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” และมีผลงานชัดเจนและโดยมีคะแนนรวมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของแต่ละประเภทอาคารและเงินรางวัล โดยการประกวดอาคารปีที่ 4 มีจำนวนเงินรางวัลรวม 6 รางวัล ประกอบด้วย
  • ประเภทอาคารโรงเรียน จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท
  • ประเภทอาคารร้านสะดวกซื้อ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500,000 บาท

 ระดับที่ 2 ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ”

 • มอบให้อาคารที่ได้ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” และมีผลงานชัดเจนและโดยมีคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภทอาคารและเงินรางวัล โดยการประกวดอาคารปีที่ 4 มีจำนวนเงินรางวัลรวม 2 รางวัล ประกอบด้วย
  • ประเภทอาคารโรงเรียน จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท
  • ประเภทอาคารร้านสะดวกซื้อ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท