อาคารมหาวิทยาลัย
อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ.
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไม่มีอาคารได้รับการพิจารณารางวัลในระดับดีเลิศ
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่นพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
รางวัล กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์