ดาวน์โหลด ประกวดอาคารปี 5

 
เอกสารดาวน์โหลดสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    
 • เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0

คุณเกชา ธีระโกเมน

คลิกที่นี่ (20.4 MB)
 • ชี้แจงรายละเอียดการเข้าตรวจประเมินอาคารปีที่ 5 ระดับที่ 2 
คณะทำงาน มจธ.

คลิกที่นี่ (1.41 MB)

คู่มือประเมินอาคารปี 5

สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล, ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ประเภทโรงแรม, ประเภทไฮเปอร์มาเก็ต, ประเภทสำนักงาน, ประเภทมหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี่

 
เอกสารดาวน์โหลดสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    
 • นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

คุณเกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ

คลิกที่นี่ (20.5 MB)
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอาคาร 
  - ขั้นตอนการแข่งขัน
  - เกณฑ์การตัดสิน
คณะทำงาน มจธ.

File 1 คลิกที่นี่ (3.65 MB)

File 2 คลิกที่นี่ (4.62 MB)

 
ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
MEA Energy Saving Building
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ    
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณธนิวรรธน์ ธีรบุญโรจน์ การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่ (3.27 MB)
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอาคาร
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้จัดการโครงการ มจธ. คลิกที่นี่ (543 KB)
 • ประสบการณ์จากอาคารดีเลิศปีที่ 3 "การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม"

คุณฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คลิกที่นี่ (3.26 MB)
 • แนะนำขั้นตอนและกิจกรรมของโครงการ
คณะทำงาน มจธ. คลิกที่นี่ (1.15 MB)

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารโรงพยาบาล แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารโรงแรม แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารสำนักงาน แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารมหาวิทยาลัย แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

การส่งใบสมัคร

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถาม โทร. 02 470 9604 ต่อ 1302, 1400